Misja

Prowadzone przez Fundację działania mają zasięg lokalny oraz ogólnopolski.  Działania
Fundacji mają charakter edukacyjny i są adresowane do osób w różnym wieku, od
najmłodszych i młodzież, po osoby dorosłe i seniorów.
Misją Fundacji jest:

 •  Wspieranie form edukacji i aktywności, które służą ogólnemu dobru.
 • Wspieranie rozwoju oświaty, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży
 • Aktywizowanie osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy
  jakości ich życia.
 • Promowanie działań, które podnoszą społeczną świadomość, otwartość i wrażliwość
  kulturową i środowiskową.
 • Promowanie zdrowego, świadomego stylu życia i zdrowia.
 • Propagowanie wzajemnego zrozumienia i otwartości na dialog i porozumienie
  międzykulturowe.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i sportu.
 • Upowszechnianie różnych metod rozwoju osobistego, które pomagają w podniesieniu
  jakości życia.