Cele

Fundacja „Edu4You” to organizacja pozarządowa non-profit, która swoją działalność  rozpoczęła 18 grudnia 2017 r.  Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź. Fundacja swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Celem Fundacji jest:

 1. Działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie wspieranie, promowanie i niesienie pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży a także kształcenia dorosłych.
 2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie poszanowania godności, praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 3. Wspieranie rozwoju edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych m.in. poprzez wsparcie reform w edukacji, wymianę dobrych praktyk czy mobilność edukacyjną (wymiany młodzieży, wolontariaty).
 4. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspieranie i podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji.
 5. Kształtowanie proeuropejskich postaw obywatelskich, popularyzowanie idei integracji europejskiej, wdrażanie zasad demokracji oraz wspieranie i podejmowanie działań na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 6. Propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 7.  Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz kultury fizycznej i sportu;
 8. Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 9. Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 10. Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 11. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 12. Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 13. Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 14. Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 15. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

a) działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
b) działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna),
c) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo),
d) współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,
e) programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
f) podejmowanie wszelkiej działalności służącej rozwojowi społeczno-ekonomicznemu dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym fundowanie stypendiów,
g) organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i za granicą,
h) fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
i) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
j) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
k) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
l) propagowanie ochrony i promocji zdrowia,
m) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
n) upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności,
o) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
p) wspieranie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
q) prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy,
r) wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
s) niesienie pomocy Polonii i Polakom za granicą,
t) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
u) upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego,
v) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich,
w) organizowanie akcji edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu.